Encyclopedia of Fantasy (1997)
Theme entries: 1011