Encyclopedia of Fantasy (1997)
Gojira No Gyakushu

ot of Gigantis (1955). See Godzilla Movies.